รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง

"การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์"

กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. มหาวิทยาลัยพะเยา

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

8. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17. มหาวิทยาลัยนเรศวร

18. มหาวิทยาลัยศิลปากร

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

21. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

23. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

24. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

25. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

26. มหาวิทยาลัยธนบุรี

27. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

39. มหาวิทยาลัยนครพนม

40. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

42. วิทยาลัยสันตพล

43. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)

44. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

45. วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.)

46. สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.)

47. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ศศย.)

48. โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.)

49. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (รร.ชท.)

50. มหาวิทยาลัยรังสิต

51. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

53. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

57. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

58. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

60. มหาวิทยาลัยพายัพ

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

63. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

64. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

65. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

66. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

68. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

69. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

70. วิทยาลัยทองสุข

71. โรงพยาบาลขอนแก่น

72. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

73. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

74. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

75. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

76. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

77. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

78. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

79. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

80. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

81. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

82. มหาวิทยาลัยสยาม

83. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

84. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

85. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

86. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

87. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

88. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

89. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

90. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ

91. วิทยาลัยดุสิตธานี

92. สถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค

93. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

94. วิทยาลัยนครราชสีมา

95. สถาบันกันตนา

96. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

97. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

98. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

99. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

100. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

101. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

102. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

103. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

104. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

105. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

106. สถาบันพระปกเกล้า

107. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

108. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

109. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

110. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

111. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

112. มหาวิทยาลัยเกริก

113. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

114. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

115. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

116. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

117. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

118. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

119. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

120. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข *

121. สถาบันการบินพลเรือน

122. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

123. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

124. สถาบันรัชต์ภาคย์

125. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

126. สำนักงาน กสทช

127. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

128. กรมปศุสัตว์

129. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

130. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

131. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

132. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

133. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

134. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

135. สภากาชาดไทย

136. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

137. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

138. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

139. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

140. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข **

141. สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา

142. มหาวิทยาลัยเนชั่น

143. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

144. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

145. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

146. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

147. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

148. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

149. สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)-EEAAT

150. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

151. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

152. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

153. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

154. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

155. สำนักงานศาลยุติธรรม

156. กรุงเทพมหานคร


สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่สนใจใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์กรุณาติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลมาที่ info@akarawisut.com